PAge: 954
Casus, activiteiten, BADOR Bouw ADvies ORganisatie
BOUW ADVIES INTEGRATIE™

Een ondernemer was met een architect reeds gestart aan zijn bouwplan. De tekeningen waren (te) snel gemaakt. Tijdens het proces bleek echter dat een aantal zaken over het hoofd gezien waren en dat het plan financieel niet haalbaar was.
Op basis van de Bouw Advies Integratie™ methode werd BADOR® alsnog bij het plan betrokken. Allereerst werd een deugdelijk Programma van Eisen opgesteld, zowel functioneel, technisch als financieel. Vervolgens werden door BADOR®, afgestemd op het project, de noodzakelijke adviseurs ingehuurd, waaronder de oorspronkelijke architect. De architect kon op basis van het Programma van Eisen, in samenwerking met de constructeur en installatie-adviseur, een haalbaar plan maken.

Een nieuwbouw kantoor van een belegger begon na enige jaren te verzakken. Een tijdrovende en kostbare arbitrage-procedure, waarbij de oorspronkelijke adviseurs de verantwoordelijkheid naar elkaar afschoven, werd opgestart.
De constructeur bleek een fout in het palenplan gemaakt te hebben. Op basis van de leveringsvoorwaarden van de constructeur, kreeg de belegger een schadevergoeding ter hoogte van het oorspronkelijk aan de constructeur betaalde honorarium, een bedrag van € 8.500,00. De resterende schade kwam voor rekening van de belegger.
In de Bouw Advies Integratie™ methode had één en ander voor de opdrachtgever, zowel in tijd als geld, aanzienlijk gunstiger uitgepakt.

Een seizoensgebonden bedrijf had reeds zelf een globaal Programma van Eisen opgesteld. BADOR® werd ingehuurd voor de realisatie van het Programma van Eisen op basis van de Bouw Advies Integratie™ methode
In het Programma van Eisen bleek geen rekening gehouden met voorzieningen voor de circa 16 tijdelijke krachten en tevens was de opslag afgestemd op de behoefte in de drie piekmaanden. De overige maanden werd de opslagruimte voor slechts 22% gebruikt. Er kon volstaan worden met de realisatie van een kleinere opslag en dus lagere investering. Gedurende de drie piekmaanden werd een distributeur ingehuurd.

Een onderneming had vanwege de groei behoefte aan een grotere huisvesting. Juist door de groei bleek een eigen investering in deze huisvesting niet wenselijk.
De onderneming huurde BADOR®, op basis van de Bouw Advies Integratie™ methode, in voor het opstellen van een op zijn eisen en wensen afgestemd plan. Het gebouw, de uiteindelijke investering en dus de huurkosten had de onderneming zo zelf in de hand. Mede door BADOR® werd een verhuurder gevonden die het volledige plan, inclusief het honorarium van BADOR®, overnam. Ontwikkelingskosten werden zo vermeden, hetgeen voor de huurder resulteerde in een, op zijn behoefte afgestemd, gebouw tegen lagere huurkosten en voor de verhuurder in een lagere investering met een tevreden huurder.

BOUW MANAGEMENT VASTGOED MANAGEMENT

Een sportcentrum had een plan voor de realisatie van vier extra squashbanen. Bij de aanbesteding bleken de bouwkosten aanzienlijk hoger uit te vallen dan oorspronkelijk was gebudgetteerd.
BADOR® werd ingeschakeld voor het opstellen van een bouwkostenbegroting en de onderhandeling met de aannemer. Het plan bleek uiteindelijk uitvoerbaar binnen het beschikbare budget.

Een onderneming bood een bouwplan bij een bank ter financiering aan. De bank twijfelde aan het plan en vroeg aan BADOR® om een planbeoordeling.
BADOR® beoordeelde het plan op functionaliteit, techniek en financiën. Door enige aanpassingen zou het plan voldoen aan de, in de markt, gangbare beleggerseisen. De courante waarde van het pand nam hierdoor belangrijk toe, zowel voor de bank als de ondernemer een prettige gedachte. Tevens bleek de bij het plan geleverde begroting niet volledig. Meerwerk tijdens de uitvoering was derhalve onoverkomelijk. Een dergelijke post meerwerk was voor de ondernemer niet haalbaar. Het plan kon vooraf nog aangepast worden waardoor het uiteindelijk binnen budget gerealiseerd werd.

Een institutionele belegger was gestart met een renovatie van drie appartementen complexen. De coördinatie van de bouw en de communicatie met de huurders bleek niet optimaal waardoor de renovatie ernstig werd vertraagd.
BADOR® werd ingeschakeld voor de renovatiebegeleiding en functioneerde als contactpersoon naar de huurders. Het plan kon uiteindelijk met tevreden huurders en op tijd worden opgeleverd.

Een Vereniging van Eigenaars had al enige jaren discussie over de hoogte van de servicekosten en wat voor (groot) onderhoud er uitgevoerd diende te worden. Het gevolg was een onplezierige sfeer tijdens de vergaderingen en oplopend achterstallig onderhoud c.q. een teruglopend complex.
BADOR® werd ingeschakeld voor een onderhoudsmeerjarenplan en vervolgens voor de subsidieondersteuning en de uitvoeringsbegeleiding. Op basis van het onderhoudsplan werden de servicekosten aangepast. Met behulp van een financieringsconstructie en verkregen subsidies kon het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd. De rust in de Vereniging van Eigenaars keerde terug en de appartementen stegen behoorlijk in waarde.

Een verhuurder van een hotel had discussie met de huurder over achterstallig onderhoud. De consequentie was huurachterstand en hoge juridische kosten.
Door BADOR® werd een onderhoudsplan opgesteld. De verhuurder had zodoende een betere basis voor de discussie met de huurder en om planmatig het onderhoud te kunnen aanpakken. Op basis van het onderhoudsplan kon de verhuurder tevens fiscaal reserveren voor het onderhoud. Resultaat een tevreden huurder en verhuurder.

Een oude werkhaven van RijksWaterStaat moest tegen een zo hoog mogelijke opbrengst worden afgestoten.
In samenwerking met een adviesburo voor toerisme en recreatie werd door BADOR® een inrichtings- en exploitatieplan opgesteld waarmee een zo hoog mogelijke grondopbrengst realiseerbaar was. Door het samenwerkingsverband werd tevens een exploitant gevonden.

Copyright © BADOR® Bouw ADvies ORganisatie Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn
updated: 24-01-2017 logo BADOR Bouw ADvies ORganisatie